Σάββατο 10 Ιουλίου 2010

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝ - QUANTUM MECHANICS AND PLATO

"Κατά την άποψη πολλών, η σύγχρονη φυσική ενίσχυσε την πίστη στην θεμελιώδη φύση της μαθηματικής δομής, δηλαδή ότι οι μαθηματικές δομές ελέγχουν την οργάνωση της φύσης .

Ερμηνεύοντας την κβαντική μηχανική, πολλοί σύγχρονοι φυσικοί, όπως ο Roger Penrose και ο Roland Omnes υπήρξαν υποστηρικτές του Πλατωνισμού που θεωρεί τον λόγο σαν μια λογική υπόθεση που αξίζει να την πάρουμε σοβαρά.

Ο Wenrer Heisenberg πίστευε ότι ο Πλάτων είναι πολύ πιο κοντά στην αλήθεια για την δομή της ύλης από ότι ο Λεύκιππος ή ο Δημόκριτος.

Η σύγχρονη φυσική ενισχύει τον Πλάτωνα γιατί τα μικρότατα κομμάτια της ύλης δεν είναι φυσικά αντικείμενα με την συνηθισμένη έννοια της λέξης.

Είναι μορφές, δομές – ή με την Πλατωνική έννοια, Ιδέες- που μπορούν να ονομαστούν με ξεκάθαρο τρόπο χρησιμοποιώντας την γλώσσα των μαθηματικών.

Ο Heisenberg πρότεινε ακόμα ότι η εξέλιξη της Φυσικής θα μπορούσε, μέσω μιας μαθηματικής συμμετρίας, να οδηγήσει σε μια ολιστική αντίληψη της ύλης, έναν στόχο που ενέπνευσε επίσης και τον Πλάτωνα."

"In the opinion of many, modern physics has strengthened belief in the fundamental nature of mathematical structure, i.e. that mathematical structures control the organisation of nature.

In interpreting quantum mechanics, numerous modern-day physicists such as Roger Penrose and Roland Omnès, have been powerful advocates of Platonism who consider Plato’s logos to be areasonable hypothesis that is worth taking seriously.

Werner Heisenberg believed that Plato was very much closer to the truth about the structure of matter than either Leucippus or Democritus.

Modern physics favours Plato because the smallest units of matter are not physical objects in the ordinary sense of the word.

They are forms, structures – or in the Platonic sense, Ideas- which can only be spoken of in an unambiguous manner using the language of mathematics.

Heisenberg even suggested that the development of physics could, via mathematical symmetry, lead to a holistic understanding of the structure of matter - a goal that also inspired Plato."

Tarjia-Kallio Tamminen
"Quantum Metaphysics – The Role of Human Beings within the Paradigms of Classical and Quantum Physics" , page 47
Academic Dissertation
University of Helsinki